Annan finansiering

Forskarstuderande kan antas med annan form av försörjning, dock måste institutionen alltid garantera försörjning under hela utbildningen. Den sökande ska kunna ägna så stor del av sin tid till utbildning att den kan slutföras inom åtta år (motsvarande fyra års heltidsstudier).

Industridoktorand

En industridoktorand har en anställning inom näringslivet eller offentlig verksamhet och får bedriva forskarstudier på deltid inom tjänsten, med bibehållen lön. Antagning av industridoktorand görs av fakultetsnämndens arbetsutskott. Fastställt avtal  med företaget ska finnas på plats innan antagning. Mall för sådant avtal finns under blanketter. 

Vissa industridoktorander genomför större delen av utbildningen på sin företagsarbetsplats, medan andra tillbringar mest tid vid den institution där han eller hon blivit antagen. Ofta har doktoranden en handledare på arbetsplatsen och en på institutionen.

Anställd vid annat lärosäte

En doktorand som antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet kan vara anställd vid ett annat lärosäte. Fastställt avtal mellan de två lärosätena ska finnas på plats innan antagning, för att klargöra deras respektive åtaganden i studierna. Mall för sådant avtal finns under blanketter.

Stipendier

Fakultetsnämnden har beslutat att stipendier ska användas restriktivt.

Antagning av doktorand som finansieras med stipendium kräver avtal med stipendieorganisationen. Antagning bereds i fakultetens forskarutbildningsnämnd för beslut i fakultetsnämndens arbetsutskott. Avtal med stipendiegivaren ska finnas tillhands innan beredning sker.

Stipendier inom utbildning på forskarnivå kan förekomma i sådana fall där studenter från utlandet har stipendium med sig från hemlandet eller då medel för stipendiet inkommit från annan finansiär än Uppsala universitet. Stipendiet får (utom i speciella fall) endast användas under första året av doktorandstudierna och doktorandplatsen måste ha utlysts.

Stipendier är inte lön utan ett skattefritt bidrag till utbildning som i princip ska täcka den studerandes uppehälle under stipendieperioden. Forskarstuderande som finansieras via stipendier måste vara antagen till forskarutbildning.

Att ha stipendier som försörjningskälla medför avsaknad av viss social trygghet. Den forskarstuderande är inte berättigad till a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning och stipendiet räknas inte som pensionsgrundande inkomst. Grundläggande försäkringsskydd för stipendiefinansierad doktorand erhålls genom universitetets samlingsförsäkringar hos Kammarkollegiet. Institutionen ska erbjuda doktoranden en god arbetsmiljö och goda förutsättningar att genomföra forskarutbildning i enlighet med allmän- och individuell studieplan. Stipendiefinansierade doktorander ska, i likhet med doktorander med annan finansiering, ha rätt till ledighet motsvarande semester, rätt att använda företagshälsovård samt tid för friskvård.

Institutionen ska tillse att doktorand som finansieras med stipendium erhåller samma finansiella nettonivå som doktorand med anställning, enligt lönestegen för doktorander. Detta sker genom utbetalning av ett så kallat forskarstuderandetillägg, se blanketter.  För information om tilläggsfinansiering för doktorander se fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

För mer information om stipendier se medarbetarportalen. . 
Läs mer om försäkringar på medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2022-10-04