Annan finansiering

Forskarstuderande kan antas med annan form av försörjning, dock måste institutionen alltid garantera försörjning under hela utbildningen. Den sökande ska kunna ägna så stor del av sin tid till utbildning att den kan slutföras inom åtta år (motsvarande fyra års heltidsstudier).

Industridoktorand

En industridoktorand har en anställning inom näringslivet eller offentlig verksamhet och får bedriva forskarstudier på deltid inom tjänsten, med bibehållen lön. Antagning av industridoktorand är ej delegerat till prefekt/institution. En samverkan måste ske med juridiska avdelningen innan förslag om antagning av och kontraktskrivande med företaget. Fakulteten rekommenderar att ett avtal tecknas mellan institutionen och företaget, för att klargöra företagets åtagenden i studierna. Mall för sådant avtal finns under blanketter. 

Vissa industridoktorander genomför större delen av utbildningen på sin företagsarbetsplats, medan andra tillbringar mest tid vid den institution där han eller hon blivit antagen. Ofta har doktoranden en handledare på arbetsplatsen och en på institutionen. 

Möjligheten för doktoranden att kombinera erfarenheter och resurser från flera håll är mycket värdefull. Dock kan det bli svårigheter att balansera mellan studier och arbete.

Anställd vid annat lärosäte

En doktorand som antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet kan vara anställd vid ett annat lärosäte. Fakulteten rekommenderar att ett avtal tecknas mellan de två lärosätena, för att klargöra deras respektive åtagenden i studierna. Mall för sådant avtal finns under blanketter.

Stipendier

Fakultetsnämnden har beslutat att stipendier skall användas ytterst restriktivt, och endast när detta explicit föreskrivs av en donator eller extern finansiär, t.ex. för så kallade donationsstipendier. Stipendier inom utbildning på forskarnivå kan även förekomma i sådana fall där studenter från utlandet har stipendium med sig från hemlandet eller då medel för stipendiet inkommit från annan finansiär än Uppsala universitet.

Stipendier är inte lön utan ett skattefritt bidrag till utbildning som i princip ska täcka den studerandes uppehälle under stipendieperioden. En förutsättning för skattebefrielse när det gäller stipendium är att stipendiet inte utbetalas under längre tid än 2 år. Forskarstuderande som finansieras via stipendier måste vara antagen till forskarutbildning.

Den som endast uppbär stipendium för forskarstudier bör inte ha arbetsuppgifter som normalt åligger en forskarstuderande med doktorandtjänst eller utbildningsbidrag, eller annan anställd person. Om stipendiaten utför sådana arbetsuppgifter kan stipendiet i efterhand bedömas som skattepliktig inkomst.

Att ha stipendier som försörjningskälla medför avsaknad av viss social trygghet. Den forskarstuderande är inte berättigad till a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning och stipendiet räknas inte som pensionsgrundande inkomst. Institutionen skall se till att forskarstuderande som försörjs med stipendium har alla de försäkringar som kan behövas. Stipendium är ingen anställning, därför finns heller ingen formellt reglerad semesterrätt. Ledighet, cirka fem veckor per år torde vara rimligt, bör istället regleras i den individuella studieplanen på samma sätt som för forskarstuderande med utbildningsbidrag.

Institutionen ska tillse att doktorand som finansieras med stipendium erhåller samma finansiella nettonivå som doktorand med anställning, enligt lönestegen för doktorander. Detta sker genom utbetalning av ett så kallat forskarstuderandetillägg, se blanketter. Information om fakultetens beslut om tilläggsfinansiering för doktorander med stipendium

För mer information om stipendier se medarbetarportalen. Statsanslag får inte användas för stipendier för utbildningen på forskarnivå. Läs mer om försäkringar på medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2021-02-02