Anställning som doktorand

En anställning som doktorand kan vara externfinansierad (anslag som tillkommit sedan handledaren sökt medel från t.ex. forskningsråd, och som institutionen förvaltar) eller fakultetsfinansierad (anslag kopplat till forskningsprogram). Regelverket för forskarstuderande vars anställning är externt finansierad är detsamma som för dem som är finansierade med fakultetsmedel. I de fall en doktorand har sin anställning vid annat svenskt lärosäte, men får handledning vid Uppsala universitet, rekommenderar fakulteten att ett avtal tecknas mellan de två lärosätena. Mall för sådant avtal finns under blanketter.

Beslut om anställning fattas av institutionsstyrelsen.

Anställning som doktorand får inte innehas för längre tid än som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Tid som finansierats med utbildningsbidrag eller på annat sätt räknas in i de fyra åren. 

Forskarstuderande ska inom den del av arbetstiden som enligt studieplanen är utbildningstid främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå och får endast i begränsad omfattning utföra annan tjänstgöring (undervisning, annan forskning än den egna och administrativt arbete) inom den anställningen. Övertidsersättning utgår inte. För innehavare av anställning som doktorand får tjänstgöring utöver forskarstudierna omfatta högst 20 % av full arbetstid innan doktorsexamen har avlagts. Om doktoranden fördelar arbetstiden mellan t.ex. 80 % egen utbildning och 20 % institutionstjänstgöring (maximal nivå), kommer de fyra utbildningsåren att vara förbrukade efter 5 år.

Den sammanlagda anställningstiden som doktorand kan förlängas vid särskilda skäl.

Minimilönen vid doktorandbefattning fastställs efter lokala förhandlingar mellan universitetet och de fackliga motparterna. Dessa förhandlingar äger rum i samband med att lönen revideras för övriga anställda vid universitetet. Lönen är också beroende av utbildningens framåtskridande. Vid 50 och 80 % av genomförd utbildning höjs lönen enligt enligt en trappstegsmodell. Läs om lönestege för doktorander på medarbetarportalen och fakultetens kriterier för 50% och 80% av fordringar för doktorsexamen.  

Anställning som doktorand ger samma sociala förmåner och försäkringsskydd som andra anställningar vid Uppsala universitet, se medarbetarportalen för information om arbets- och anställningsvillkor