Anställning som doktorand

En anställning som doktorand kan vara externfinansierad (anslag som tillkommit sedan handledaren sökt medel från t.ex. forskningsråd, och som institutionen förvaltar) eller fakultetsfinansierad (statsanslag kopplat till forskningsprogram). Regelverket för forskarstuderande vars anställning är externt finansierad är detsamma som för dem som är finansierade med fakultetsmedel. I de fall en doktorand har sin anställning vid annat svenskt lärosäte, men får handledning vid Uppsala universitet, ska ett fastställt avtal finnas på plats innan antagning. Mall för sådant avtal finns under blanketter.

Beslut om anställning fattas av institutionens prefekt.

Anställning som doktorand får inte innehas för längre tid än som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Forskarstuderande ska inom den del av arbetstiden som enligt studieplanen är utbildningstid främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. En anställd doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med annan utbildning, forskning och administration i det som benämns institutionstjänstgöring. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid (5 kap. 2 § HF). Om doktoranden fördelar arbetstiden mellan t.ex. 80 % egen utbildning och 20 % institutionstjänstgöring (maximal nivå), kommer de fyra utbildningsåren att vara förbrukade efter 5 år.

Den sammanlagda anställningstiden som doktorand kan förlängas vid särskilda skäl.
Läs mer under regler och riktlinjer.

Lönesättningen för anställning som doktorand är fastställd centralt genom lokala kollektivförhandlingar, i form av den s.k. lönestegen, som anger lönen år 1, år 2 och år 3 samt efter uppnådda 50 % resp. 80 % av fordringarna. I normalfallet uppnår en doktorand 50 % respektive 80 % efter två års heltidsstudier respektive ca. 38 månaders heltidsstudier.  Om det finns prestationsbaserade krav för hur doktoranden uppnår 50 respektive 80 % ska detta tydliggöras i den individuella studieplanen. Läs om lönestege för doktorander på medarbetarprotalen och i fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Anställning som doktorand ger samma sociala förmåner och försäkringsskydd som andra anställningar vid Uppsala universitet, se medarbetarportalen för information om arbets- och anställningsvillkor. 

Senast uppdaterad: 2022-07-01