Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag tillämpas ej för nyantagna doktorander vid Uppsala universitet sedan 2015-01-01.

Ett utbildningsbidrag kan vara externfinansierat eller fakultetsfinansierat. Regelvelverket är detsamma för dessa. Den som har fått utbildningsbidrag skall enligt Högskoleförordningen efter ansökan anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen återstår två års utbildning till doktorsexamen. Vid Uppsala universitet får dock utbildningsbidrag innehas av samma person under sammanlagt högst ett år (12 månader). Vid deltidsstudier får utbildningsbidrag lämnas med lägst 50 % av helt bidrag. Nivån på utbildningsbidraget beslutas av regeringen, i regel förändras bidraget från den 1 april varje år.

Utbildningsbidraget är skattepliktigt, men ger inte samma sociala förmåner och försäkringsskydd som en anställning. Det är pensionsgrundande men ger inte underlag för sjukpenning eller a-kassa. Utbildningsbidrag är ingen anställning, därför finns heller ingen formellt reglerad arbetstid eller semesterrätt. Ledighet bör istället regleras i den individuella studieplanen. En årssemester på cirka fem veckor torde vara rimlig.

Den doktorand som har utbildningsbidrag behåller detta i händelse av sjukdom dock måste korrekt sjukanmälan göras! Den som hade en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) innan utbildningsbidraget beviljades får som regel ha den vilande, och om SGI är högre än utbildningsbidraget är det möjligt att återgå till den i händelse av sjukdom. En doktorand med utbildningsbidrag kan avregistreras från Försäkringskassan om han eller hon är utomlands mer än halva året ett visst år. 

Skulle innehavaren av utbildningsbidraget vara frånvarande från utbildningen en längre tid på grund av särskilda skäl, får doktoranden behålla utbildningsbidraget under den tiden, tiden för utbildningen förlängs motsvarande den tid som gått förlorad.

Utbildningsbidrag kan kombineras med undervisning eller annan form av institutionstjänstgöring, i form av anställning som assistent, med en omfattning om högst 40 % av full arbetstid, dock att totala omfattningen inte får överskrida 120%. Kombinationer där anställning som assistent och utbildningsbidrag överstiger heltid kan vara mycket krävande och negativt påverka studieresultatet och bör därför undvikas.

Assistenttjänsten är pensions- och a-kassegrundande, och med samma sociala förmåner och försäkringsskydd som andra anställda. Lönesättningen för assistentbefattningen är densamma som för forskarstuderande med doktorandtjänst.