Handledare

Viktiga dokument och information:

Vem kan vara handledare?

Varje doktorand ska ha minst två handledare. Minst en av handledarna ska vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet. Minst en av handledarna ska ha docentkompetens. Huvudhandledare ska ha genomgått lång handledarutbildning (3 veckor heltidsarbete) alternativt fakultetens kompletterande handledarutbildning (en heldag) i kombination med handledarutbildning vid annat lärosäte. Biträdande handledare rekommenderas att senast under sitt första år som handledare genomgå handledarutbildning (3 veckor). I samband med att handledare utses ska frågan om jäv beaktas.

Till huvudhandledare utses lämpligen den av handledarna som planeras ha det största löpande ansvaret för avhandlingsarbetet. I den individuella studieplanen ska anges respektive handledarens uppgifter och ansvarsområde.

För att samarbetet under utbildningen på forskarnivå ska fungera så bra som möjligt bör handledare och doktorand redan på ett tidigt stadium göra klart vilka krav och förväntningar de har på varandra, gärna skriftligt som bilaga till den individuella studieplanen.

Det är institutionens ansvar att huvudhandledare har möjlighet utföra sitt handledningsuppdrag inom sin ordinarie tjänstgöring. Institutionen ansvarar även för att möjliggöra kompetensutveckling för handledarna.

Uppföljning av doktorander

Att som handledare planera och  följa upp studierna tillsammans med doktoranden är en viktig del i handledarskapet. En gång per år (minst) ska den individuella studieplanen revideras. En gång per termin ska doktorandens aktivitet och försörjning rapporteras till Ladok för avräkning av antalet förbrukade studiemånader.

För doktorsexamen ska nettostudietiden vara högst 48 månader och för licentiatexamen högst 24 månader. Nettostudietiden sätter gränsen för anställningen som doktorand. Det är därför viktigt att doktorand och handledare håller reda på nettostudietid och räknar bort tid för institutionstjänstgöring, föräldraledighet, sjukskrivning, tjänstledighet, etc.

Byte av handledare

Enligt högskoleförordningen ska en doktorand som så kräver få byta handledare. Det är prefektens uppgift att finna en lösning som så långt möjligt tillgodoser båda parters intresse, t.ex. genom att den ursprunglige handledaren har kvar en roll som vetenskapligt ansvarig för projekt i fall där den forskarstuderande är nästan färdig. Om ärendet gäller doktorander i början av utbildningen bör man vid byte av handledare överväga att även byta projekt.

Byte av handledare ska ske om:

  • handledaren inte längre är anställd/adjungerad vid universitetet, eller är helt tjänstledig under en längre period
  • om hon/han får sådana nya uppgifter inom universitetet eller drabbas av sjukdom så att det är svårt att fullgöra uppdraget som handledare
  • en jävssituation har uppstått

Vid byte av handledare ska den individuella studieplanen revideras och de ändrade förhållandena läggas in i Ladok.

Handledarens ansvar 

Det är prefektens och handledarens ansvar att se till att doktoranden får en adekvat introduktion till institutionens/avdelningens rutiner inklusive gällande säkerhetsföreskrifter (som skall efterlevas även i forskningsarbetets ibland udda situationer). I handledarens ansvar ingår även att doktoranden ges adekvat introduktion till studierna på forskarnivå. Som stöd i detta anordnas regelbundet kurser på fakultetsnivå. Det är också handledarens ansvar att introducera forskningsuppgift och metodik. Det är rekommenderat att detta dokumenteras i den individuella studieplanen under progression.

I uppdraget som handledare ingår forskningshuvudmannens övergripande ansvar för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed (SFS 2019:504, § 5).Det är också handledarens ansvar att den forskarstuderande, genom handledning och andra utbildningsinslag rörande forskningsetik, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för att god forskningssed följs i forskningen.

En handledare ska vara rimligt, men inte nödvändigtvis ständigt, tillgänglig för sina doktorander, t.ex. vid schemalagda gruppmöten och diskussionstider, men lika väl genom spontana kontakter på arbetsplatsen. I situationer då handledare och doktorand är verksamma på skilda platser under längre tid än någon månad bör det finnas en ömsesidig överenskommelse om hur kontakten mellan inblandade handledare och den forskarstuderande ska upprätthållas.

Handledarnas ansvar innebär även att de kan behöva hantera frågor och problem som inte enbart är utbildningsrelaterade.

Relationen handledare-doktorand

Relationen handledare-doktorand ska vila på en professionell grund. Inom fakulteten arbetar många doktorander nära sin handledare och det är naturligt att det under en period av fyra till fem år uppstår konflikter eller andra problem. Om doktorand och handledare redan från början har rimliga förväntningar på varandra, som konkretiserats i den individuella studieplanen och regelbundna strukturerade samtal, behöver dessa inte bli så uppslitande. I den individuella studieplanen ska därför handledningens omfattning, former och disposition i tiden kontinuerligt uppdateras i samråd mellan handledare och doktorand.

Vid oenigheter ska parterna först försöka lösa konflikten själva. Om detta misslyckas har prefekten det primära ansvaret att medla eller finna andra lösningar. Bedöms konflikten ha sin grund i allvarliga rent personliga motsättningar, bör man fundera på alternativet att utse ny handledare. Har motsättningen sin grund i en vetenskaplig oenighet eller i ett prioritetsanspråk, bör man i första hand söka en medling med en opartisk utomstående. Då doktoranden kan känna sig i ett formellt underläge bör man mycket noga säkerställa den utomståendes opartiskhet.

En doktorand som anser att denne inte får ett korrekt bemötande vid sin institution/avdelning kan vända sig till doktorandrådet vid fakulteten (TNDR), ordföranden i fakultetens forskarutbildningsnämnd, student- och doktorandombudsman vid UU eller facklig företrädare. Vilken eller vilka av instanserna som är lämpliga får den enskilde doktoranden avgöra själv. I andra fall kan det vara lämpligt att kontakta företagshälsovården. Avgörandet om en fråga skall föras vidare vilar hos doktoranden. Dennes personuppgifter är, så långt möjligt, konfidentiella.

Det kan även inträffa att en för nära personlig relation mellan handledare och doktorand uppstår under studietiden. Eftersom handledaren har att fatta vissa formella beslut om doktorandens och hennes/hans kollegors utbildning uppstår en jävssituation, därför ska en ny handledare snarast utses för den aktuella doktoranden.

Underkänd avhandling

Om en avhandling underkänns är det handledarens ansvar att omedelbart meddela detta till enheten för digital publicering avhandling@ub.uu.se så att uppgifterna om avhandlingen kan raderas i det elektroniska avhandlingsregistret och den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS med automatiska följdändringar i de lokala bibliotekskatalogerna.

Senast uppdaterad: 2022-08-03