Hur blir jag doktorand?

Behörighet

Behörighetskraven till utbildning på forskarnivå är följande:

  • Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, alternativt 240 hp (varav minst 60 hp på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp), eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
  • Särskild behörighet framgår av den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.
  • Att den sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Lediga platser utannonseras

Lediga platser inom utbildningen på forskarnivå utlyses av den institution som ansvarar för ämnet eller inriktningen. Utlysningen av lediga platser sker genom öppen annonsering. Utlysningen ska vara tillgänglig lokalt och på universitetets webbsida minst tre veckor före ansökningstidens utgång och bör ges lämplig nationell och internationell spridning. Fakulteten har inget gemensamt utlysnings- eller antagningsdatum utan utlysningar sker löpande under året. Undantag från krav på öppen annonsering förekommer i enlighet med högskoleförordningen.

Ansökan om antagning

Du som efter behörighetsgranskningen och urvalsprocessen blivit uttagen till utbildning på forskarnivå ska därefter ansöka om antagning. Detta görs på särskild blankett – Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå – direkt till den institution som ansvarar för utbildningen. Prefekten ansvarar för att fylla i blanketten Försättsblad.  

Antagning

Doktorander antas normalt av prefekten vid den institution som ansvarar för ämne/inriktning. Doktorander med annan finansiering än heltidsanställning som doktorand vid Uppsala universitet, till exempel industridoktorander, stipendiater, doktorander anställda vid annat lärosäte, deltidsdoktorander och licentiander antas av fakultetsnämndens arbetsutskott, efter beredning av forskarutbildningsnämnden. I samband med antagningen ska en individuell studieplan upprättas.

Forskarstudier får ej påbörjas före formell antagning, s.k. skuggdoktorander, är inte tillåtna.

Senast uppdaterad: 2023-02-17