Hur blir jag doktorand?

Behörighet

Behörighetskraven till utbildning på forskarnivå är följande:

  • Grundläggande behörighet, dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • Särskild behörighet, dvs. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning eller särskild yrkeserfarenhet.
  • Att den sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Lediga platser utannonseras

Lediga platser inom utbildningen på forskarnivå utlyses av den institution eller det forskningsprogram som ansvarar för ämnet eller inriktningen. Utlysningen av lediga platser kan ske centralt eller på institution/sektionsnivå, och löpande under året. Fakulteten har inget gemensamt utlysnings- eller antagningsdatum.

Ansökan om antagning

Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå görs på särskild blankett direkt till den institution som ansvarar för utbildningen. Prefekten ansvarar för att fylla i blanketten checklista för handlingar för antagning av doktorand. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå måste du uppfylla såväl allmän som särskild behörighet och bedömas ha den förmåga som krävs för att klara av utbildningen. Den särskilda behörigheten framgår av ämnets studieplan.

Antagning

Doktorander antas normalt av prefekten vid den institution som ansvarar för ämne/inriktning.

Doktorander med annan finansiering än anställning som doktorand vid Uppsala universitet, till exempel industridoktorander, stipendiater, doktorander anställda vid annat lärosäte, deltidsdoktorander och licentiander antas av fakultetsnämndens arbetsutskott, efter beredning av forskarutbildningsnämnden. 

Antagningsbeslutet fattas efter samråd med dem som tjänstgör som handledare vid institution/avdelning. I samband med antagningen skall en individuell studieplan upprättas. Normalt formulerar handledarna forskningsprojektet i samband med antagningen. Doktoranden kan mycket väl vara med och påverka, men det ligger ett ansvar på handledarna att uppgiften är vetenskapligt bärkraftig och realistisk med avseende på både materiella resurser och tid.