Checklista inför doktorsexamen

När Vad Vem

Innan opponent och betygsnämnd fastställts, och innan avhandlingen lämnats till tryck.

Kontrollera forskarutbildningsämne/ inriktning i Ladok, samt examensbenämning i antagningsbeslutet.

I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning.

Eventuellt byte av examensbenämning (teknologie respektive filosofie licentiat-/doktorsexamen) se fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Doktorand kontrollerar uppgifterna om ämne/ inriktning och examensbenämning.  

Om aktuellt, ansöker doktorand om byte av ämne på blanketten ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå/byte av ämne och beslut tas av institutionens prefekt.

Om aktuellt, skickar doktorand anhållan om byte av examensbenämning till fakultetsnämnden.

Minst ett halvår innan disputation.

Sondera med opponent, och bestäm ungefärlig tid för disputation efter bedömning när avhandlingen kan vara klar.

Huvudhandledare, i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor.

Ca ett halvår innan disputation.

Bestämma disputationsdatum. Disputation får äga rum under terminstid och under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti.

Boka disputationsdatum via den webbaserade bokningsfunktionen på https://disputationsbokning.uu.se/
Preliminärboka redan vid sonderingen med opponent. Vid eventuella frågor kontakta kansliet för teknik och naturvetenskap,
fuadm-teknat@uu.se.
Datum bestäms i samråd mellan doktorand, handledare och opponent.

Doktorand bokar datum i webbaserad bokningsfunktionen.

Några månader före disputation.

Kontrollera att alla kurser är avklarade och att de är inrapporterade i Ladok. Stäm av mot allmän studieplan och individuell studieplan (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för doktorsexamen) Läs mer om kursfordringar.

Doktorand och (huvud)handledare

Några månader före disputation.

Utse opponent och betygsnämnd. Använd blankett fakultetsopponent och betygsnämnd vid disputation.

Informera opponent och betygsnämnd om proceduren för disputation, se fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Särskilt viktigt att informera utländsk opponent om proceduren, se fakultetens Information for the examining committee, the opponent and the chair of the doctoral defence 

Huvudhandledare (i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor) skickar förslag till fakultetskansliet.
Sektionsdekanus beslutar om opponent och betygsnämnd. I samband med detta fastställs tid för disputation.

Huvudhandledare ansvarar för att informera opponent om proceduren.

Några månader före disputation.

Tillstånd från utgivare av tidskrifter att trycka publicerade uppsatser.

Boka en tidsplan för produktion senast 14 veckor före disputation.

Den obligatoriska upplagan av tryckt doktorsavhandling ska vara 10 exemplar.

Doktorand


Doktorand

Några månader före disputation.

Boka lokal för disputation.

Handledare/doktorand. Om disputation ska ske på annan ort måste ansökan om detta skickas till fakultetsnämnden.

10 veckor före disputation.

Spikning ska ske tre veckor före disputation. Perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti får inte räknas in i tillgänglighetstiden. 

På universitetsbibliotekets sida finns information om tryckning, spikning, annonsering och sammanfattning.

Avhandlingen ska innehålla en svensk sammanfattning om minst 2 sidor.

Doktorand

Senast tre terminsveckor före disputation.

Avhandling skickas till opponent, betygsnämnd och institutioner i landet inom ämnet (en sändlista bör finna på institutionen) samt för arkivering på Carolina (7 exemplar av avhandling). 

Utskick av information om avhandlingen till alla institutioner inom sektionen, berörda institutioner inom landet. Det ska också upp i institutionens kalendarium (kontakta institutionens webbansvarig).

Forskarutbildningsansvarig professor ansvarar för sändlista inom ämnet. 

Doktorand ansvarar för utskick.

Innan examen kan tas ut.

Rapportering till Ladok att alla kurser för doktorsexamen är avklarade (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för doktorsexamen). Läs mer om kursfordringar.

 (Huvud)handledare

Disputationsdag

Disputation och betygsnämndssammanträde. Blankett för betygsnämndsprotokoll.

Doktorand, opponent, betygsnämnd, m.fl.

 Efter disputation.

Rapportering: 

1. Godkänd disputation rapporteras i Ladok.

2. Betygsnämndsprotokoll skickas till fakultetskansliet.

3. Om en avhandling underkänns meddela även Avdelningen för vetenskaplig publicering på UUB - publicera@ub.uu.se

(Huvud)handledare

 Efter disputation.

Ansökan om examensbevis

Doktorand ansöker hos examensenheten.

Senast uppdaterad: 2023-10-17