Checklista inför doktorsexamen

Hur påverkas disputationer av Corona? (information på medarbetarportalen)

När Vad Vem

Innan opponent och betygsnämnd fastställts, och innan avhandlingen lämnats till tryck.

Kontrollera forskarutbildningsämne/ inriktning i Ladok, samt examensbenämning i antagningsbeslutet.

I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning.

Eventuellt byte av examensbenämning (teknologie respektive filosofie licentiat-/doktorsexamen) se fakultetens föreskrifter om byte av examensbenämning.

Doktorand kontrollerar uppgifterna om ämne/ inrikning och examensbenämning.  

Om aktuellt, ansöker dokorand om byte av ämne på blanketten ansökan om antagning till forskarutbildning och beslut tas av institutionens prefekt.

Om aktuellt, skickar doktorand anhållan om byte av examensbenämning till fakultetsnämnden.

Minst ett halvår innan disputation.

Sondera med opponent, och bestäm ungefärlig tid för disputation efter bedömning när avhandlingen kan vara klar.

Huvudhandledare, i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor.

Ca ett halvår innan disputation.

Bestämma disputationsdatum. Disputation får äga rum under terminstid och under sommarupphållet med undantag för perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti.

Boka disputationsdatum via den webbaserade bokningsfunktionen.
Preliminärboka redan vid sonderingen med opponent. Maria Grazia Muggeri svarar på frågor

Datum bestäms i samråd mellan doktorand, handledare och opponent.

Doktorand bokar datum i webbaserad bokningsfunktionen.

Några månader före disputation.

Kontrollera att alla kurser är avklarade och att de är inrapporterade i Ladok. Stäm av mot ämnesstudieplan och individuell studieplan (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för doktorsexamen) Läs mer om kursfordringar.

Doktorand och (huvud)handledare

Några månader före disputation.

Utse opponent och betygsnämnd. Använd blankett fakultetetsopponent och betygsnämnd vid disputation.

Informera opponent och betygsnämnd om proceduren för disputation, se fakultetens föreskrifter om disputation och betygsnämnd.

Särskilt viktgt att informera utländsk oppontent om proceduren, se fakultetens Information for the examination committee and the opponent.

Huvudhandledare (i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor) skickar förslag till fakultetskansliet.
Sektionsdekanus beslutar om opponent och betygsnämnd. I samband med detta fastställs tid för disputation.

Huvudhandledare ansvarar för att informera opponent om proceduren.

Några månader före disputation.

Tillstånd från utgivare av tidskrifter att trycka publicerade uppsatser.

Boka en tidsplan för produktion senast 14 veckor före disputation.

Den obligatoriska upplagan av tryckt doktorsavhandling ska vara 10 exemplar.

Doktorand


Doktorand

Några månader före disputation.

Boka lokal för disputation.

Handledare/doktorand. Om disputation ska ske på annan ort måste ansökan om detta skickas till fakultetsnämnden.

10 veckor före disputation.

Spikning ska ske tre veckor före disputation. Perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti får inte räknas in i tillgänglighetstiden. 

På universitetsbibliotekets sida finns information om tryckning, spikning, annonsering och sammanfattning.

Avhandlingen ska innehålla en svensk sammanfattning om minst 2 sidor.

Doktorand

Senast tre terminsveckor före disputation.

Avhandling skickas till opponent, betygsnämnd och institutioner i landet inom ämnet (en sändlista bör finna på institutionen) samt för arkivering på Carolina (7 exemplar av avhandling). 

Utskick av information om avhandlingen till alla institutioner inom sektionen, berörda institutioner inom landet samt t. ex. institutionens och universitetets kalendarium (be webbansvarig på din institution att lägga upp enligt instruktion för presentation i kalendarium.

Forskarutbildningsansvarig professor ansvarar för sändlista inom ämnet. 

Doktorand ansvarar för utskick.

Ca två veckor före disputation.

Underlag till pressmeddelande (länk till medarbetarportalen) till enheten för kommunikation och externa relationer.

Efter att spikningsuppgifterna registrerats i DiVA kommer ett automatiskt mail med information om möjligheten att kontakta kommunikationsenheten för att informera om avhandlingen.

Innan examen kan tas ut.

Rapportering till Ladok att alla kurser för doktorsexamen är avklarade (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för doktorsexamen). Läs mer om kursfordringar.

 (Huvud)handledare

Disputationsdag

Disputation och betygsnämndssammanträde. Blankett för betygsnämndsprotokoll.

Doktorand, opponent, betygsnämnd, m.fl.

 Efter disputation.

Rapportering: 

1. Godkänd disputation rapporteras till Uppdok.

2. Betygsnämndsprotokoll skickas till fakultetskansliet.

3. Om en avhandling underkänns skall enheten för digital publicering meddelas diva-helpdesk@ub.uu.se.

(Huvud)handledare

 Efter disputation.

Ansökan om examensbevis

Doktorand ansöker hos examensenheten.

Senast uppdaterad: 2021-08-11