Checklista inför licentiatexamen

När

Vad

Vem

Senast 3 veckor före lic-seminariet.

Kontrollera forskarutbildningsämne/ inriktning i Ladok, samt examensbenämning i antagningsbeslutet.

I examensbeviset anges såväl ämne som inriktning.

Eventuellt byte av examensbenämning (teknologie respektive 
filosofielicentiat-/doktorsexamen) se fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Licentiand kontrollerar uppgifterna om ämne/ inriktning och examensbenämning.  

Om aktuellt, ansöker licentiand om byte av ämne på blanketten ansökan om antagning till forskarutbildning och beslut tas av institutionens prefekt.

Om aktuellt, skickar licentiand anhållan om byte av examensbenämning till fakultetsnämnden.

Några månader före lic-seminariet.

Utse extern granskare och bestämma tid för seminariet. Licentiatseminarium får äga rum under terminstid samt under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti.  

Huvudhandledaren (i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor) bedömer när avhandlingen kan vara klar och utser extern granskare. Datum bestäms i samråd mellan licentiand, handledare och granskare.

Någon månad före lic-seminariet.

Boka lokal för seminariet.

Handledare (licentiand)

Senast 3 terminsveckor före lic-seminariet.

Inlämnande av licentiat-avhandlingen i minst fyra exemplar, varav ett exemplar ska finnas tillgängligt på institutionens kansli (motsv.), ett till den externa granskaren, ett till huvudhandledaren och ett till forskarutbildningsansvarig professor. Institutionen kan dessutom ha egna regler om ytterligare kopior.

Utskick av information om licentiat-seminarium till alla institutioner inom sektionen, berörda institutioner inom landet samt till institutionens kalendarium (kontakta webbansvarig på din institution och be om att få det upplagt).

Licentiand

Lic-seminariet.

Seminarium, innefattande granskning utförd av extern granskare.

Licentiand, granskare, handledare, forskarutbildningsansvarig professor.

Forskarutbildningsansvarig professor (eller den som han/hon utser i sitt ställe) är examinator efter samråd med huvudhandledaren och granskaren.

Efter lic-seminariet.

Rapportering till Ladok att avhandlingen är godkänd för licentiatexamen.

Betygsprotokoll för licentiatseminarium arkiveras vid institutionen.

Rapportering till Ladok att alla kurser för licentiat-examen är avklarade (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för licentiat-examen). Läs mer om kursfordringar.

(Huvud)handledare

Efter lic-seminariet.

Ansökan om examen. 

Licentiand

Senast uppdaterad: 2022-07-01