Forskarutbildningskurser

Kursfordringar

Hur många kurspoäng som fordras för licentiat- och doktorsexamen fastställs i de ämnesvisa studieplanerna och vilka kurser som en enskild student ska följa fastställs i den individuella studieplanen.

Obligatoriska kurser

Kurs i forskningsetik om minst 2 högskolepoäng är obligatorisk för licentiat- och doktorsexamen. Högskolepedagogisk utbildning är obligatorisk för doktorander som undervisar på grundnivå eller avancerad nivå. En introduktionskurs till studier på forskarnivå och en kurs i vetenskapligt skrivande rekommenderas. 

Kursvärderingar

Kursvärderingar fyller huvudsakligen två funktioner: 

  • doktoranderna ges möjlighet att på ett strukturerat sätt framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen, 
  • vara ett underlag för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 

Universitetsövergripande riktlinjer ger ledning för arbetet med kursvärderingar och avser kurser grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enheten för kvalitet och utvärdering har tagit fram ett stöddokument som innehåller tips och råd vid kursvärdering av forskarutbildningskurser. Vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har standardiserade kursvärderingsfrågor tagits fram för fakultetsgemensamma kurser samt kod för att underlätta skapandet av utvärdering för kurs i Kurt (verktyg för webbaserade enkäter). Standardiserade kursvärderingsfrågorna och Kurt-kod kan även utgöra stöd för kursvärdering av andra forskarutbildningskurser som ges av institutionerna.

Senast uppdaterad: 2021-11-15