Kurser

Kursfordringar

Kursdelen inom utbildningen på forskarnivå till doktorsexamen ska omfatta 40 – 120 högskolepoäng. Kursdelen inom utbildningen till licentiatexamen ska omfatta 20 – 60 högskolepoäng. Exakt hur många kurspoäng som fordras fastställs i de allmänna studieplanerna, och vilka kurser som en enskild student ska följa fastställs i den individuella studieplanen.

Obligatorisk kurs:
Kurs i forskningsetik, med omfattning om minst 2 högskolepoäng och innehåll motsvarande de kurser som tillhandahålls vid fakulteten, ska ingå för licentiat- och doktorsexamen.

Doktorander bör läsa högskolepedagogisk utbildning. Antingen som ett poängsatt moment i den individuella studieplanen eller inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring.
En introduktionskurs till studier på forskarnivå och en kurs i vetenskapligt skrivande rekommenderas. 

Kursvärderingar

Kursvärderingar fyller huvudsakligen två funktioner: 

  • doktoranderna ges möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över sitt lärande och sin utbildning
  • vara ett underlag för kvalitetsutveckling. 

Universitetsövergripande riktlinjer ger ledning för arbetet med kursvärderingar och avser kurser grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enheten för kvalitet och utvärdering har tagit fram ett stöddokument som innehåller tips och råd vid kursvärdering av forskarutbildningskurser. Vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har standardiserade kursvärderingsfrågor tagits fram för fakultetsgemensamma kurser samt kod för att underlätta skapandet av utvärdering för kurs i Kurt (verktyg för webbaserade enkäter). Standardiserade kursvärderingsfrågor och Kurt-kod kan även utgöra stöd för kursvärdering av andra forskarutbildningskurser som ges av institutionerna.

Senast uppdaterad: 2023-09-22