Organisation och ansvarsfördelning

Reglering på nationell nivå

Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. Högskolelagen innehåller övergripande bestämmelser för universitet och högskolor, medan högskoleförordningen reglerar undervisningen mer konkret.

Reglering vid Uppsala universitet

Högskoleförordningen överlåter en del detaljreglering till universiteten och det finns därför regler och riktlinjer vid Uppsala universitet.

Reglering vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Fakultetsnämnden ansvarar för utbildningen på forskarnivå, men många frågor delegeras till eller bereds i forskarutbildningsnämnden.

I arbetsordningen för fakulteten  beskrivs vilken roll olika personer har i utbildningen på forskarnivå. De olika funktioner som definieras är:

  • Professor
  • Forskarutbildningsansvarig professor
  • Programansvarig
  • Handledare (huvudhandledare och övriga handledare)
  • Examinator
  • Studierektor för utbildning på forskarnivå

Prefekten är ytterst ansvarig för all verksamhet på en institution, inklusive utbildning på forskarnivå. De olika rollerna framgår även av den allmänna studieplanen (124 kB).

Rutinerna för hur utbildning på forskarnivå genomförs varierar mellan olika enheter inom insitutionerna. Flera har webbsidor med lokal information och instruktioner.

Senast uppdaterad: 2021-02-02