Organisation och ansvarsfördelning

Reglering på nationell nivå

Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. Högskolelagen innehåller övergripande bestämmelser för universitet och högskolor, medan högskoleförordningen reglerar undervisningen mer konkret.

Reglering vid Uppsala universitet

Högskoleförordningen överlåter en del detaljreglering till universiteten och det finns därför regler och riktlinjer vid Uppsala universitet.

Reglering vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

De olika funktioner inom utbildning på forskarnivå som definieras är:

  • Prefekt
  • Forskarutbildningsansvarig professor
  • Professor ansvarig för forskningsprogramg
  • Handledare (huvudhandledare och övriga handledare)
  • Examinator
  • Studierektor för utbildning på forskarnivå

Prefekten är ytterst ansvarig för all verksamhet på en institution, inklusive utbildning på forskarnivå. Se mer i fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå och i fakultetens arbetsordning.

Rutinerna för hur utbildning på forskarnivå genomförs varierar mellan olika enheter inom institutionerna. Flera har webbsidor med lokal information och instruktioner.

Senast uppdaterad: 2022-08-03