Att vara doktorand

 Under utbildningen på forskarnivå ska tiden fördelas mellan:

  • Forskningsuppgift som ska leda fram till en licentiat- eller doktorsexamen
  • Kurser på forskarnivå, för introduktion, fördjupning och breddning
  • Ev. institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning som assistent inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå

Alla doktorander ska ha en adekvat försörjning under hela studietiden, vilket garanteras av den institution där utbildningen bedrivs. Mer information om finansiering av doktorander

Planering och uppföljning

Planering och uppföljning av forskarstudierna är ett gemensamt åtagande för den forskarstuderande, de utsedda handledarna och övriga inblandade i institutionens utbildning på forskarnivå. Det viktigaste i detta sammanhang är de individuella studieplanerna som ska revideras årligen, samt regelbundet återkommande medarbetarsamtal mellan den forskarstuderade och institutionens prefekt eller den prefekten delegerat uppgiften till.

Om forskningsidé eller resultat bedöms som kommersialiserbar bör någon form av överenskommelse mellan de inblandade skrivas och UU innovation kopplas in i ett tidigt skede, före publicering av resultat!

Gå till UU innovation

Arbets- och studievillkor

Nedan finns en sammanställning av ett antal rättigheter och skyldigheter som gäller forskarstuderandes arbets- och studievillkor. Studerande på forskarnivå befinner sig i ett gränsland mellan studier och anställning, med betoning på det senare. Till vilken kategori man formellt hör är beroende av vilken typ av finansiering man har under sin utbildning.

Föräldraskap

Doktorander har rätt till upp till tre månaders förlängning (per barn) av sin anställning som kompensation för den tid det tar att starta forskningsverksamhet efter en längre tids (heltid och minst fyra månader sammanhängande) föräldraledighet. Förlängning medges endast fram till disputationen. 

Studieavbrott

Studieavbrott innebär avregistrering från utbildningen på forskarnivå och kan begäras av doktoranden i förtid, se universitets riktlinjer för utbildning på forskarnivå. Vid avregistrering eller byte av forskarutbildningsämne registreras avbrott i Ladok.

Senast uppdaterad: 2021-07-05