Med anledning av coronaviruset - hur påverkas studenter?

20-09-25

Tentor HT2020

Många tentor kommer ske digitalt. För de examinationer som är planerade att genomföras i tentamenslokal finns rutiner för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kommer max vara 50 personer i lokalen, lokaler och varje tentamensplats kommer städas noggrant. Rutiner för att förhindra alla former av trängsel har införts. Som student är det viktigt att tänka på att stanna hemma vid minsta symtom och det gäller även när man ska skriva en tenta i skrivsal. Var och en har ansvar för sin egen och andras säkerhet och det är viktigt att vi hjälps åt. För att kunna upprätthålla regler för distansering kan tentor som skrivs i sal schemaläggas på obekväma tider, så som lördagar, söndagar och kvällar.

Spridningen av Covid-19 kvarstår i samhället och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att sammankomster med mer än 50 personer ska undvikas. Vid all undervisning, examination och övriga möten eftersträvas fysisk distansering. De beslut som fattats av rektor och fakulteten för undervisning och examination gäller fortfarande.  

20-09-16

Är du smittad?

Ring 018-471 25 00 för att meddela att du är smittad. Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar (Region Uppsala respektive Region Gotland). För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du dessutom kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning.

20-09-02

Välkomna nya och gamla studenter!

Johan Tysk, vicerektor
Johan Tysk, vicerektor

Vi är glada att se er tillbaka. För att kunna fortsätta bedriva viss undervisning på campus behöver vi hjälpas åt. Jag vill be just dig att hjälpa till, att du gör ditt yttersta för att minska smittspridningen bland både studenter och anställda:

 • Stanna hemma vid minsta symtom,
 • Följ skyltning på ditt campus
 • Håll avstånd och tänk på förbipasserande
 • Undvik trängsel och stanna inte i korridorer
 • Testa dig om du är sjuk, det är gratis.

Tack för att du gör ditt yttersta för att vi ska kunna följa FHMs rekommendationer.

Johan Tysk, vicerektor


20-09-02 med tillägg tredje punkten.
20-08-20 och med tillägg (sista stycket) rörande schemaändring åk1 
20-08-26:

Åtgärder på TEKNAT:s Campusområden med hänsyn till Covid-19

Här är en sammanfattning av de rekommendationer och åtgärder som tagits fram av respektive intendenturområde (campus) i arbetet att förhindra smittspridning av Covid-19. 

 • Medarbetare och studenter ska ovillkorligen stanna hemma vid minsta tecken på förkylning/influensa och vänta två symtomfria dygn innan de återgår till social närvaro.
   
 • Studenter rekommenderas starkt att endast vistas inomhus på campus i anslutning till schemalagd undervisning på plats. Har man distansundervisning före eller efter och för lite tid att hinna förflytta sig till studieplats utanför campus blir det förstås nödvändigt att hitta en socialt distanserad studieplats på campus. Studenter som har schemalagd undervisning både direkt före och direkt efter lunch kan vistas i lokalerna under lunchrasten.
 • Undvik trängsel och stanna inte i korridorer, tänk på förbipasserande.

 • För inpassering till universitetets lokaler kommer normalt sett passerkort att krävas. Social distansering i lokalerna eftersträvas. Passerkort och e-postadresser för nya studenter går att hämta ut på fler campus, samt på Segerstedt och utomhus på flera områden, undvik att trängas i en lång kö.

 • Använd uppmärkta entréer för tillträde till campusområdet. Vid vissa campusområden ska du använda entréer på gaveln till det hus där din lektion ska hållas.

 • Inga undervisningstillfällen kommer att ha fler än 50 personer per lokal.

 • Lektionssalar, grupprum och programrum användas bara till max halva kapaciteten, det vill säga häften av mängden sittplatser.

Mer detaljerad och campusspecifik information kan finnas på respektive campusområdes webbplats: Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt centrum, Biomedicinskt centrum, Evolutionsbiologiskt centrum, Geocentrum och Campus Gotland.

Följande prioriteringar har gjorts för tillgång till lokaler på campus

 • Kurser som vänder sig till nybörjare och programmens termin ett
 • Studenter som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd
 • Praktiska moment som inte kan genomföras digitalt
 • Examination som är svår att genomföra digitalt
 • Slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år
   

Till studenter som läser på program årskurs 1 i Uppsala:

Med anledning av situationen med Covid-19 kommer en justering av höstens schema att göras från den 31 augusti. För att möjliggöra att studenter ska hinna förflytta sig mellan Campus och hem kommer schemat att förskjutas något för programmens årskurs 1 enligt följande:

  8.15 – 10.00 blir 8.00 – 9.45

13.15 – 15.00 blir 13.00 – 14.45

Genom detta får man en 30 minuters paus på för- och eftermiddagen. Vi hoppas att denna förskjutning på 15 minuter ger minskad risk för smittspridning genom färre studenter på Campus och samtidigt bättre förutsättningar att hinna hem för att följa den digitala undervisningen.


20-06-23 och med tillägg (sista stycket) rörande schema 20-08-13:

Undervisning och examination vid teknisk-naturvetenskaplig fakulteten hösten 2020

Den 16 juni 2020 kom ett beslut från teknisk-naturvetenskapliga fakultetens arbetsutskott om hur undervisning ska bedrivas i förhållande till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och rektorsbeslutet från 9 juni. I korthet gäller följande för all utbildning inom teknisk- naturvetenskapliga fakulteten:

 • omtentaperioden i augusti ersätts med nätbaserad examination, examination och undervisning av praktiska moment får genomföras på campus under förutsättning att åtgärder för att minimera risk för smittspridning vidtas,
 • upprop kan komma att genomföras nätbaserat eller på campus (max 50 och utglesning),
 • tidigare beslut om att erbjuda nätbaserad undervisning för internationella program åk 1, period 1 gäller,
 • laborationer och praktiska moment får genomföras på campus under förutsättning att åtgärder för att minimera risk för smittspridning vidtas,
 • undervisning på program åk 1 samt basår kan ske på campus (max 50 och utglesning),
 • undervisning för övriga årskurser samt fristående kurs sker nätbaserat (undantaget laborationer och praktiska moment),
 • undervisning kan vid behov läggas utanför ordinarie schemalagd tid.

Här kan du läsa hela beslutet.

Du kan se hur undervisningen kommer vara för dina kurser i period 1 genom att söka ut ditt schema i TimeEdit. Schemat som ligger i TimeEdit är preliminärt och kommer vara klart v.34. Var uppmärksam på att det kan förekomma sena ändringar i schemat även efter v.34 på grund av rådande omständigheter med coronaviruset.
 


20-06-10:

Nytt Covid-19-beslut: Fysiskt när det behövs, digitalt när så är möjligt

Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning och examination på distans vid universitet och högskolor upphör att gälla 16 juni. Rektor har därför beslutat om vad som kommer gälla från 16 juni.  

Fysisk närvaro används där så behövs, medan digitala moment används där så är möjligt.

Undervisningen kommer att planeras för att uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommendation på antalet deltagare vid allmänna sammankomster (fn 50 personer).

Hela rektorsbeslutet finns att läsa här
Förklaringar till beslutet finns att läsa i rektorsbloggen.

På tisdag 16 juni kommer även vidare beslut om undervisning fattas av Fakultetsnämndens arbetsutskott.
 


20-05-07:

Nya beslut om fortsatt distansundervisning och examination

Det har kommit ett nytt beslut från rektor om fortsatt undervisning och examination på distans hela terminen ut till 7 juni om inte annat beslut meddelas. När det gäller examination under omtentaperioden i juni (8/6 . 18/6) så har teknisk- naturvetenskapliga fakultetsnämnden beslutat att även den kommer ske på distans.

Det har även fattats ett beslut av teknisk- naturvetenskapliga fakultetsnämnden att nya studenter som antagits till internationell kandidat, magister och masterprogram kommer erbjudas distansundervisning under period 1 i höst.

Fortsätt håll dig uppdaterad via den här sidan för att få information om vad som kommer gälla för t ex sommarkurser och höstterminen.20-04-24: 

Förlängd period i augusti för omtentamen samt examination av praktiska moment

I nuläget är det svårt att sia om hur länge distansundervisning kommer att fortsätta. Det senaste rektorsbeslutet sträcker sig till 15 maj men det troligaste är att distansundervisning kommer att fortsätta terminen ut. Det pågår vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten ett arbete med att förbereda för fortsatt distansundervisning parallellt med förberedelse till återgång till normal campusundervisning i höst, beroende på hur situationen ser ut då. Mer information om distansundervisning för resten av vårterminen och vad som kommer gälla i förlängningen är att vänta. Håll er fortsatt uppdaterade via den här sidan.

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har fått information från enheten för tentamenssamordning vid Uppsala universitet om att omtentaperioden i augusti inte kommer räcka till för alla tentor som kommer behöva genomföras. Som en åtgärd för att hantera den informationen fattade fakultetsnämndens arbetsutskott ett beslut (bifogat) om att förlänga omtentaperioden i augusti att innefatta hela augusti (inklusive lördagar och söndagar). Under denna period kommer även möjligheten att genomföra examination av praktiska moment som inte går att examinera under period 4. Det gäller laborationer, exkursioner, fältstudier och kursmål som inte går att examinera på annat sätt.

Håll dig uppdaterad om omtentor och eventuella praktiska moment som kommer examineras via kurssidor i Studentportalen.
 


20-03-30:

Nytt rektorsbeslut om att distansundervisningen fortsätter fram till 15 maj om inte annat beslut meddelas. 

För inpassering till universitetets lokaler ska normalt från och med nu passerkort och kod krävas. Utglesning (social distansering) i lokalerna ska eftersträvas. Se hela rektorsbeslutet.
 


20-03-24:

Håll dig uppdaterad på ändringar rörande dina kurser

Det kommer att behöva göras ändringar i vissa kurser och studieplaner som följd av Corona. Vi ber alla studenter om förståelse för att rådande situation kräver det. Vi gör vårt yttersta för att minimera konsekvenserna. Notera att:

 • Upplägget för kurser kan komma att förändras med kort varsel till exempel på grund av sjukdom.
 • Observera att lagt schema i TimeEdit inte stämmer. Vi hinner inte redigera. Information från lärarna är det som gäller.
 • Via Studentportalen och studentmejlen får du aktuell information om kurserna; om, hur och när de genomförs.

Våra uppoffringar räddar liv

Rektor Eva Åkesson, ur rektorsbloggen:
”Bördan av sjukdomen kommer att bäras av de som är äldre och har underliggande sjukdomar, medan bördan av åtgärderna kommer att bäras av de yngre och friskare. Arbetet med att begränsa smittspridningen är i första hand en solidaritetshandling.”

Att följa folkhälsomyndighetens uppmaningar räddar liv. Att inte följa dem kan medföra det motsatta. Vi ber alla våra studenter att vara  ansvarstagande och ha förståelse för allvaret i situationen. Förhoppningsvis lyckas vi stoppa spridningen och kan snart återgå till det normala.

På den universitetsgemensamma sidan med coronainformation för studenter finner ni vanliga frågor och svar 


20-03-17:

Rektor har beslutat att all undervisning och examination ska ske på distans från och med  onsdag den 18 mars. 

Det får följande konsekvenser:

Tentamen

Skriftliga tentor ska göras från hemmet istället för i tentasalarna från och med onsdag den 18 mars. Tentor planerade onsdag den 18 mars flyttas till måndagen den 23 mars. Det är samma tider för tentamen den 23 mars som skulle ha varit den 18 mars. För övriga tentor under den här tentaperioden gäller samma tid som planerat.


Undervisning

Undervisningen i period 4 kommer ske på distans och börja först tisdagen den 24 mars.

Studievägledning

Studievägledarna träffar gärna er studenter även i Corona-tider! De ändrar bara lite på mötesformen. Du kan ha samtal via Zoom eller via telefon. Du bokar in dig som vanligt genom www.teknat.uu.se/boka och anger vad du föredrar i bokningstexten.
Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mail. Alla studenter har tillgång till Zoom via universitet men det är inte nödvändigt att installera appen. Du kan använda din dator, din telefon eller din surfplatta.


Håll dig löpande informerad!

Just nu pågår ett intensivt arbete inom universitetet för att minska smittspridningen med anledning av coronaviruset. Information om förändringar kan komma tätt inpå. Vi ber samtliga studenter att hålla sig löpande informerad, via sin studentmejl samt på  studentportalen och den särskilda  sidan om coronaviruset på Uppsala universitets webbplats.

Det viktigaste är:
Stanna hemma om du känner minsta symptom på förkylning, hosta eller feber. Stanna hemma två dagar efter du blivit fri från symptomen.