Examensarbete på energisystemprogrammet

Examensarbetet utförs vanligtvis i slutfasen av studierna och är en kurs som ska ge dig som student träning i att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett självständigt arbete. Samtidigt ska det förmedla kontakt med forsknings- och utvecklingsarbete. I kursen ingår även inläsning och redovisning av utvald fördjupningslitteratur. Examensarbetet kan utföras vid ett företag, en myndighet eller en universitetsinstitution, i Sverige eller utomlands.

Du som läser på energisystemprogrammet blir registrerad på kursen antingen vid Uppsala universitet eller vid SLU, beroende på var ämneskompetensen (ämnesgranskaren) finns.

Examinatorer för exjobbet

Du registreras på examensarbetet antingen på Uppsala universitet eller SLU, beroende på var ämneskompetensen finns. Examinator är ytterst ansvarig för kursen.