Opponering på examensarbete inom energisystemprogrammet

Syftet med oppositionen är att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, syftet med arbetet och dess utförande i relation till syftet. Opponentens uppgift är också att ge tillfälle till diskussion av metod, resultat och slutsatser. Tänk på att kritik kan vara både positiv och negativ och alltid måste motiveras. Förslag på förbättringar är värdefulla för respondenten.

Skriftlig opposition

Syftet med den skriftliga oppositionen är att stödja författaren/respondenten i arbetet med att förbättra rapporten. De skriftliga kommentarerna lämnas i DIANA-formuläretoch laddas upp på Studium (UU) eller skickas till Åke Nordberg (ake.nordberg@slu.se) vid SLU innan presentationen. OBS spara ned formuläret på din dator innan du börjar skriva i det. Formuläret måste vara ifyllt och innehålla kommentarer, motiveringar och förslag på förbättringar för att den skriftliga oppositionen ska bli godkänd.Som komplement och förtydligande ges också kommentarer direkt i rapporten. Det går bra att lämna handskrivna kommentarer till respondenten vid redovisningen eller att skicka/ladda upp pdf-fil med kommentarer tillsammans med DIANA formuläret.
 
Om du är registrerad på SLU och opponerar på ett examensarbete vid UU måste du innan presentationen även skicka den skriftliga oppositionen med e-post till respondenten och examinatorn vid UU.

Om du är registrerad på UU och opponerar på ett examensarbete vid SLU måste du innan presentationen även skicka den skriftliga oppositionen med e-post till respondenten och examinatorn vid SLU.

Muntlig opposition

Den muntliga oppositionens huvudsakliga syfte är att ge tillfälle för diskussion av resultat, metod och slutsatser. Oppositionen ska ge respondenten möjlighet att svara på oklarheter i rapporten eller presentationen. Syftet är inte att värdera rapporten. Vid redovisningen ska opponenten ge respondenten möjlighet att reflektera över och kommentera metodval och resultat. Opponentens uppgift är alltså att ge tillfälle till diskussion av metod och resultat samt frågeställningens koppling till aspekter på samhällspåverkan, systemperspektiv, etik och hållbar utveckling.

Använd gärna visuella hjälpmedel. Tänk på att den muntliga opponeringen ska vara intressant att lyssna på, detaljer om rapporten som bara är av intresse för respondenten lämnas till den skriftliga delen av opponeringen. Oppositionen pågår under ca 10 minuter.

Förslag till genomförande av den muntliga oppositionen

  1. Inled gärna med en kort och kärnfull presentation vad rapporten handlar om (metod/resultat/slutsats), i max 5 meningar (respondenten har redan gjort en utförlig presentation)
  2. Granska innehållet och ta upp viktiga otydligheter, motsägelser, metodfel, etc. Ge respondenten möjlighet att svara för sina val.
  3. Välj ut några tekniska/vetenskapliga frågor att diskutera, t.ex: ”varför gjorde du dessa avgränsningar?”, ”Figur 4 är intressant, kan du förklara närmare vad den visar?”, ”Vilka antaganden ligger bakom beräkningen av...?” ,”Skulle man inte kunna dra den här slutsatsen från materialet?”, ”Finns det inte en motsättning mellan vad ni skriver här och här?” Detta ska vara den dominerande delen av oppositionen. Ställ frågor kring samhällspåverkan, systemperspektiv, etik, och hållbar utveckling.

Senast uppdaterad: 2021-05-05