Exjobbspresentation - Amelia Oller Westerberg

  • Datum: –14.00
  • Plats: Via Zoom: mötes ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Amelia Oller Westerberg
  • Kontaktperson: Amelia Oller Westerberg
  • Seminarium

Revising installed photovoltaic capacities on emerging markets by analysing customs data

Den globala solcellsmarknaden växer snabbt, vilket medför att produktionen av och handeln med solcellsteknik och kringutrustning ökar. Historiskt har utvecklingen skett i länder med hög elektrifieringsgrad och god administrativ kontroll över sitt elsystem. På senare tid har nya marknader i utvecklingsländer däremot blivit allt mer aktuella. I många av dessa länder är statistiken ofta bristande, vilket leder till problem för globala organisationer som International Energimyndigheten (IEA) eller International Renewable Energy Agency (IRENA), vars uppgift är att följa utvecklingen.

Bristen på tillgänglig statistik gör det svårt att dra slutsatser om installationstakter av solceller vid studier av utvecklingsmarknader. Detta medför också svårigheter i att dra slutsatser om systemeffekterna av denna utbyggnad.

I detta projekt utvecklas en modell genom vilken tulldata har analyserats. Detta eftersom tillgången på tulldata i utvecklingsområden är betydligt högre än tillgången på statistik kring solcellsutbyggnaden. Tulldatan hämtas ur verktyget trade map vilket är en databas som administreras av det Internationella Handelscentret. Vidare har datan sedan omvandlats med hjälp av prisstatistik och nationella modulproduktionsdata till årliga installationsvolymer. Modellen har förbättrats och utvecklats stegvis tills en lyckad datakonvertering mellan exporterade och importerade solcellsprodukter och en matchning av den officiella statistiken över årlig installerad kapacitet för ett antal länder med god solcellsstatistik skett.

Känslighetsanalysen visar att metoden är känslig för förändringar i den inhemska produktionsvolymen och för förändring av Kinas modulpriser. Dessutom identifieras den intramodullära storleksfaktorn SF som en viktig faktor. För referensländer inom IEAs samarbetsorgan PVPS med produktionsdata för solpaneler eller länder utan modulproduktion kan modellen kunna uppskatta den årliga installerade kapaciteten under 2018 med en genomsnittlig skillnad på 21% och en maximal avvikelse på ± 38% och en total genomsnittlig skillnad av 28%, 24% och 11% för år 2016, 2017 respektive 2018.

Genom att implementera denna metod kan den årliga installerade kapaciteten uppskattas i alla länder som är anslutna till FN: s tulldatabas och där den inhemska modulproduktionen är känd. Detta ger möjligheten att åtminstone grovt uppskatta hur stora solcellskapaciteter som har installerats i utvecklingsländer. De regioner som har lägst existerande datatäckning i fråga om solcellskapacitet har identifierats som Afrika och Mellanöstern och modellen har tillämpats på dessa områden.

Handledare: Johan Lindahl, Becquerel Sweden
Ämnesgranskare: Joakim Munkhammar, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Theodorik Leao