Energisystemalumner i arbetslivet

De som läst på energisystemprogrammet har fått jobb på
- större och mindre energibolag, kärnkraftverk samt myndigheter som arbetar med energifrågor
- företag som utvecklar teknik och system för solceller, vågenergi och biogas
- Uppsala universitet, SLU, KTH, Umeå universitet, Chalmers samt på universitet utomlands som doktorander och forskare
- privata företag där de ansvarar för energiplanering, energihandel, energieffektivisering och miljösamordning

Alumnundersökning 2020

Här kan du se var några av dem arbetar.

Emma är representant i Europaparlamentet

Emma Wiesner är Sveriges yngsta representant i Europaparlamentet  där hon driver energi- och klimatfrågor på EU-nivå. Hon sitter som ledamot i utskotten för miljö, energi, jordbruk och fiske. Innan dess har hon arbetat som energi marknadsanalytiker på Sweco, på batteriföretaget Northvolt samt gjort praktik hos Svenskt näringsliv i Bryssel. På Northvolt jobbade hon bland annat med initiativet European Battery Alliance, Batteries2030+ och ETIP Batteries Europe. Energisystemsprogrammets bredd och möjlighet att lära om energimarknader, miljöekonomi och miljöjuridik har varit en stor resurs i arbetet att förstå hur samhälle och politik hör ihop med tekniska utmaningar i framtidens energisystem.

NADIJA ÄR TEKNISK KONSULT

Nadija Novikova arbetar som teknisk konsult för Accenture i Australien och specialiserar sig inom IT, system- och ingenjörslösningar för elkraftsföretag. I arbetet ingår optimering av kontrollrumsdriften och realtidskommunikationen med utrustning och produktionsenheter anslutna till elnätet. Detta inkluderar den växande andelen förnybar elproduktion runtom i landet, speciellt inom solkraft, där elkraftsföretag har stora möjligheter att effektivisera sin nätplanering och prognosanalys. Nadija ansvarar även för motsvarande processförbättringsanalys och säkerställer därmed att de tekniska lösningar som implementeras är hållbara från ett helhetsperspektiv.

Rafael är professor i elektricitetslära

Rafael Waters är professor i elektricitetslära med inriktning mot förnybar elproduktion. Han har forskat på vågkraft och jobbat med utveckling och kommersialisering av vågkraftverk på Seabased. Idag kombinerar han universitetet med ett engagemang som fritidspolitiker och ett jobb som projektledare på STUNS inom utvecklingen av hållbara smarta städer – med fokus på Uppsala. Miljöintresse och en önskan att bidra konkret till hållbar utveckling ledde Rafael till att studera vid Civilingenjörsprogrammet i Energisystem.

Svante är doktorand

Svante W Monie är doktorand på Uppsala universitet inom forskargruppen Bebyggelsen Energisystem där han undersöker hur termiska energilager kan användas som en buffert inom energisystemet för att öka andelen förnybar energi.

Johanna är sektionschef

Johanna Lundkvist arbetar som sektionschef på Trafikverket sektion lågspänning. Sektionen ansvarar för regelverk, material och specialiststöd för kraftmatning till all kringutrustning som behövs till järnvägen samt för belysning på väg och järnväg. Som sektionschef har Johanna bland annat ansvar för att sektionen levererar enligt deras ansvarsområde, prioriteringar, ekonomi och att medarbetarna trivs och mår bra.

Ylva är utvecklingsledare

Ylva Gullberg arbetar som utvecklingsledare på Energikontoret Region Örebro län, som är ett regionalt energikontor. De arbetar med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och arbetar mestadels i projektform. Ylva leder just nu ett projekt för att hjälpa företag att energieffektivisera och ett för att främja solel. Ylva tycker att det är roligt att få jobba med solenergi, som är hennes stora intresse, och att få göra aktiviteter som hon tror kommer till verklig nytta.

Kristin är projektledare

Kristin Johansson arbetar som projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i gruppen Life Cycle Management. Hon gör livscykelanalyser och klimatberäkningar åt olika företag och organisationer samt inom forskningsprojekt. Att ha energisystemprogrammets bredd och systemfokus har varit en stor resurs i arbetet med miljösystemfrågor men även för tekniska lösningar på detaljnivå, anser Kristin.

Anders är forskare

Anders Erikssons är forskare på Skogforsk. Forskningen kretsar kring försörjnings- och värdekedjor för skoglig biomassa i den framväxande cirkulära biobaserade ekonomin. Den svenska skogsråvaran är en nyckel i den pågående omställningen till ett fossilfritt samhälle. Effektivare och smartare försörjningssystem måste tas fram då mer hållbar biomassa tas tillvara när vi ersätter fossilbaserade produkter med gröna hållbara alternativ.

Charlotta är projektledare

Charlotta Porsö arbetar med klimat- och energifrågor på miljöförvaltningen på Stockholms Stad. Innan dess doktorerade hon på SLU och studerade klimateffekterna av att producera och använda träpellets från olika alternativa råvaror som t.ex. salix, poppel och grot ur ett livscykelperspektiv.

Pauline är Energi- och klimatrådgivare

Pauline Saers arbetar som energi- och klimatrådgivare i Uppsala Län. Tjänsten är finansierad av Energimyndigheten och hon jobbar tillsammans med sina kollegor för att målgrupperna hushåll, föreningar, organisationer och företag ska göra klimatsmarta val. Det handlar om allt från att energieffektivisera byggnader till installation av solceller och laddstolpar. Arbetet är väldigt utåtriktat och hon kommer dagligen i kontakt med personer som söker råd. En stor del av tjänsten är även att projektleda och kommunicera de insatser som gruppen utför.

Lyssna på Pauline på Ingenjörspodden, i ett inslag från 2013.
Lyssna på Pauline i alumnfilmen om energisystemprogrammet 2018.

Hilda är enhetschef

Hilda

Hilda Dahlsten är enhetschef på Svenska kraftnät. Hon ansvarar för framtidsscenarier, analys av det framtida överföringsbehovet och samhällsekonomiska analyser av investeringar i stamnätet.

Elias är elkraftkonstruktör

Elias

Elias de Faire är elkraftkonstruktör på WSP. Han arbetar med olika delar av kraftförsörjningsystem inom stora projekt, främst för tunnelbana men även för byggnads- och anläggningsel. Konkreta arbetsuppgifter är att sätta sig in i krav från beställare och andra teknikområden knutna till projektet och sedan ta fram underlag för byggnation till beställaren eller kunden.

Anna är hållbarhetschef

Anna

Anna Freiholtz är hållbarhetschef på Uppsalahem och arbetar inom fastighetsbranschen med frågor inom energianvändning , energieffektivisering, miljö och hållbarhet. Arbetsuppgifterna inkluderar ledarskap, utveckling av företagets miljöledningssystem, utbildning av medarbetare, rapportering till ledning och styrelse, energiuppföljning och projektplanering

Henrik är projektledare

Henrik

Henrik Olsson är projektledare på JTI, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik, som är ett bolag inom SP-koncernen. Där arbetar han med tillämpad forskning och konsultverksamhet riktad mot biologisk avfallshantering och biogasproduktion. Jobbar framförallt med tekniska frågor och utredningar.

Maja är förändringsledare

Maja

Maja Lundbäck har tidigare arbetat på strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraft nät. Idag jobbar hon som chefsingenjör för systemsäkerhet på Försvarsmaktens högkvarter. Jobbet innebär att utifrån risk utveckla och designa tekniska funktioner som är gemensamma för hela Försvarsmakten i syfte att säkerställa att vi så säkert och effektivt som möjligt kan försvara landet under kris och krig. Arbetet innebär att jobba på strategisk nivå med många tekniskt komplexa frågor för att säkerställa att våra soldater och sjömän har den tekniska förmågan som krävs för att kunna göra sitt jobb. Arbetet omfattar många kontaktytor inom hela Försvarsmakten men även med andra myndigheter och organisationer.

Joseph har startat eget företag

Joseph

Joseph Shaya driver ett rekryterings- och bemanningsbolag med fokus på ingenjörer och teknologer, shayasolutions.

Björn är drivmedelsstrateg

Björn

Björn Isaksson är drivmedelsstrateg på Biogas Öst och har koll på allt ifrån produktion till användning av biodiesel, etanol, biogas, metanol, DME, vätgas och el. Han ansvarar även för projektet "Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas" samt är engagerad i utveckling av projekt som innefattar flera olika förnybara alternativ inom transportområdet”.

David är forskare

Bild på David

David Lingfors är forskare på Uppsala universitet vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö. Han gör energisystemstudier, framförallt inom solenergi, och tittar bland annat på var det är lämpligast att installera solceller utifrån en rad aspekter såsom elnätets styrka och kulturhistoriska värden.

Senast uppdaterad: 2021-08-25