Kurspaket inom energisystemprogrammet

Energisystemprogrammet erbjuder kurspaket i åk 4 och 5 med fokus på programmets centrala områden.

  • Kurspaketen innehåller förslag på kurser som är bra att läsa inom ett visst område, och som ger en fördjupning inom området.
  • Paketen är tänkta som en vägledning.
  • Det finns inga krav på att man måste välja några paket.
  • Man behöver inte läsa alla kurser inom ett paket.
  • Obervera att alla kurser har förkunskapskrav. Dessa kan vara både inom och utom paketen.
  • Tänk på att även komplettera med kurser som inte tillhör något av paketen.

Information på Kursvalsinfon

Bioenergi

Stamvedsflis - foto Erik Anerud

Bioenergi har en stor betydelse för den svenska energiförsörjningen där ca 25 % av den totala energitillförseln kommer från biobränslen. Den största delen kommer från skogsråvara med omvandling till el och värme, men beroende på formen av biomassa kan energi utvinnas för olika användningsområden. Det finns ett stort intresse att effektivisera och öka användning av biobränslen inom samhällssektorerna industri, bostäder/service och transport. På SLU finns lång erfarenhet av forskning och utbildning inom bioenergi. I bioenergipaketet får du möjlighet att fördjupa dig i kunskaper om bioenergins värdekedja från ursprunglig råvara till slutlig användning för fasta, flytande och gasformiga biobränslen, hur man dimensionerar bioenergisystem samt hur marknaden för biobränslen fungerar.

Kursen Projektarbete i energisystem ger goda möjligheter att göra projekt både på företag och inom forskningen inom hela bioenergiområdet.

Kurser som ingår i paketet (period, kurs samt antal hp inom perioden). Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs kan registreras i UPPDOK (UU) eller LADOK (SLU).
42  Energimarknadsanalys 5hp
42  Geografiska informationssystem för ingenjörer 5 hp
43  Bioenergy - Technology and Systems, del 1 (5) hp
43  Fjärrvärme – teknik och system, del 1 (5)
44  Bioenergy - Technology and Systems, del 2 (5)10 hp
44  Logistik 5 hp
44  Fjärrvärme – teknik och system, del 2 (5) 10 hp

51  Energisystemplanering, del 1 (5) hp
52  Energisystemplanering, del 2 (5)10 hp
valfri period Fördjupande projektarbete i energisystem 15 hp

Ansvarig för Bioenergipaketet: Åke Nordberg

Se presentation av paketet

Elnät

Elnätspaketet

Kursen Elkraftsystemanalys som system uppfyller ES-programmets krav på teknik och system-kurser och kan införas i examen som sådan.

Kurser som ingår i paketet (period, kurs samt antal hp inom perioden). Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs kan registreras i UPPDOK (UU) eller LADOK (SLU).
41  Kraftelektronik 5 hp
42  Energimarknadsanalys 5hp
43  Nätanslutning av variabla källor 5 hp
44  Reglerteknik II 5 hp
44  Mätteknik för energisystem 5 hp

51  Elkraftsystemanalys, del 1 (5) hp
52  Elkraftsystemanalys, del 2 (5)10 hp

p.3 Nätanslutning av variabla källor 5 hp

* notera en av kurserna Vindkraft - teknik och system, Vågkraft - teknik och system eller Vattenkraft-teknik och system är förkunskapskrav

Ansvarig för Elnätspaketet: Mikael Bergkvist

Se presentation av paketet

Hållbarhet

Med en helhetssyn på samhällets energiförsörjning utveckla och utforma energisystem med hänsyn till samhällelig, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Paketet syftar mot en arbetsmarknad inom planering och utveckling av långsiktig hållbara energisystem inom energibranschen. Tonvikten är på miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Kurser som ingår i paketet
51 Hållbar utveckling i energibranschen (ny kurs) 5 hp
51-52 Energisystemplanering, 10 hp
Valfri period, t.ex. 43: Projektarbete i energisystem 10 eller 15 hp–rekommenderas att göra projekt med ett företag eller en myndighet
42 Energimarknadsanalys, 5 hp
43 Miljörätt, 5 hp
42 MKB, 5 hp
44 Miljöekonomisk översiktskurs, 5 hp
52 Stora sociotekniska system 5 hp

Observera att kurspaketet inte innehåller någon Teknik och Systemkurs

Ansvarig för hållbara energisystempaketet är Cecilia Sundberg

Se presentation av paketet

Kärnkraft

Forsmark reaktor 3

Kärnkraftsbranschen är idag inne i ett expansivt läge med uppgraderingar av de svenska reaktorer och stora pensionsavgångar, vilket gör att det de närmaste åren kommer att finnas ett stort behov av nyrekryteringar. Även inom forskningsområdet görs idag nysatsningar både nationellt och internationell bl.a. med fjärde generations kärnkraftverk. Regionalt finns det en stark arbetsmarknad för ingenjörer med kärnkraftskompetens med Westinghouse, Uppsala universitet, SKB, Forsmark, SSM, KTH, Vattenfallbränsle och många konsultbolag. Händelser som den i Fuskushima och Forsmarksincidenten har tydligt satt fingret på behovet av ingenjörer som både har en djup teknisk förankring samt kan hantera komplexa systemfrågor.

Mot denna bakgrund erbjuder ES-programmet ett kärnkraftspaket där studenterna får möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor i en relevant kontext. Kunskaps- och färdighetsmässigt så fokuserar paketet mot fysik, modellering och simulering.

Kurser som ingår i paketet (period, kurs samt antal hp inom perioden). Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs kan registreras i UPPDOK (UU) eller LADOK (SLU).
33  Modern fysik 5 hp
41  Kärnkraft - teknik och system, del 1 (5) hp
42  Kärnkraft - teknik och system, del 2 (5)10 hp
43  Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar 5 hp
43  Tillämpad reaktorfysik 5 hp

51  Empirisk modellering 10 hp
52  Säkerhetsanalyser inom energisektorn 5 hp

p.3 Tillämpad reaktorfysik 5 hp

Sommar    Reaktorfysik med Python (1FA456)*  5 hp

* kan ersätta första halvan (period 41) av Kärnkraft teknik och system. Om 1FA456 istället räknas in i examen tillsammans med hela kärnkraft teknik och system så räknas 1FA456 endast in med 1 hp pga av det stora överlappet.

Ansvarig för Kärnkraftpaketet: Henrik Sjöstrand

Se presentation av paketet

Solenergi

Användningen av solenergi för uppvärmning (solvärme) och elektricitet (solceller och koncentrerad solkraft) ökar kraftigt i världen. Tack vare stödprogram i några länder har marknaden ökat och priserna pressats så att solenergi nu börjar vara konkurrenskraftigt.
I Sverige, och bland annat på Ångströmlaboratoriet, har forskning kring solenergi bedrivits länge. Solvärme- och solcellsinstallationer blir nu också allt vanligare även i Sverige, allt från villaägare och bostadsrättsföreningar till större bostadsföretag och kommuner har uppmärksammat möjligheterna med solenergi.

I en ny bransch finns ett stort behov av ökad kunskap kring solceller, solvärme och system när nu solenergi blir en allt vanligare del av energimixen.
Solenergipaketet ger en bas för att förstå tekniken och systemen och möjlighet att fördjupa sig i solel och solvärme.

Kurser som ingår i paketet (period, kurs samt antal hp inom perioden). Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs kan registreras i UPPDOK (UU) eller LADOK (SLU).
33  Modern fysik 5 hp
41  Kraftelektronik, 5 hp

51-52  Solenergi - teknik och system 10 hp
51  Empirisk modellering 10 hp
51-52  Energisystemplanering 10 hp
51  Batterier och lagring 5 hp
52  Avancerad solcellsdesign 5 hp

p.3 Nätanslutning av variabla källor 5 hp

Ansvarig för Solenergipaketet: Jonathan Scragg

Se presentation av paketet

Vattenkraft

Bullerforsens vattenkraftverk

Energitätheten i strömmande vatten är 1000ggr större än för vind. Dessutom är vattenkraft en förnybar resurs och används för att reglera andra energislag som inte kan (eller vill) reglera allteftersom behovet ändras. Vattenkraften är inne i en ny fas och börjar få en ny uppgift att lösa på elnätet - nämligen den som reglerresurs. Vattenkraftbranschen har på senare tid insett att kompetensen håller på att försvinna inom branschen. Delvis på grund av att företagen blir stömörre och färre, men också på grund av att den stora utbyggnaden skedde under 50-70 talen och att erfarna personer nu går i pension samtidigt som reinvesteringsbehovet i befintlig vattenkraft ökar. Vill du veta hur man ska bygga vattenkraft så att den blir den optimala reglerresurs elnätet behöver så är du välkommen att läsa delar av paketet inom Vattenkraft. 

Kursen Kraftelektronik rekommenderas särskilt för studenter som läser kursen Vågkraft - teknik och system.

Kurser som ingår i paketet (period, kurs samt antal hp inom perioden). Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs kan registreras i UPPDOK (UU) eller LADOK (SLU).
41  Vattenkraft - teknik och system, del 1 (5) hp
42  Vattenkraft - teknik och system, del 2 (5)10 hp
43  Vågkraft - teknik och system, del 1 (5) hp
44  Vågkraft - teknik och system, del 2 (5)10 hp

51  Elkraftsystemanalys, del 1 (5) hp
51  Kraftelektronik 5 hp
52  Elkraftsystemanalys, del 2 (5)10 hp
52  Generatordesign 10 hp

Ansvarig för Vattenkraftpaketet: Malin Göteman

Se presentation av paketet

Vindkraft

Vindkraftverk

Den globala vindkraftsindustrin fortsätter att breda ut sig geografiskt och ökar i såväl projektstorlek som komplexitet. Därmed ökar efterfrågan på professionella ingenjörer, forskare och chefer som kan leda och genomföra dessa tvärvetenskapliga projekt på ett framgångsrikt sätt. Inom paketet lär ni er om t.ex., datormodellering, mekanik, strömningsmekanik, vindresurs och elsystem med fokus på behov för vidkraftsbranschen. På Ångströmlaboratoriet har forskning kring vindkraft bedrivits länge.

Kurser som ingår i paketet (period, kurs samt antal hp inom perioden). Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs kan registreras i UPPDOK (UU) eller LADOK (SLU).
41  Kraftelektronik 5 hp
42  Miljökonsekvensbeskrivning 5 hp
42  Geografiska informationssystem för ingenjörer 5 hp
43  Vindkraft - teknik och system, del 1 (5) hp
43  Hållfasthetslära 5 hp
44  Vindkraft - teknik och system, del 2 (5)10 hp 
44  Mätteknik för energisystem 5hp

51  Elkraftsystemanalys, del 1 (5) hp
52  Elkraftsystemanalys, del 2 (5)10 hp
52  Generatordesign 10 hp

p.3 Statistisk maskininlärning 5 hp

Ansvarig för Vindkraftpaketet: Hans Bernhoff

Se presentation av paketet

Bebyggelsens energisystem

Passivhus

All energi som produceras skall användas. Detta leder till det enkla sambandet att ju mindre vi använder desto mindre behöver vi producera. Och ju mindre vi producerar desto mindre blir vår påverkan på miljön. Detta kurspaket har fokus på energieffektivisering i vår bebyggelse.

Kurspaketet innehåller kurser som är av betydelse för hur vi förser våra byggnader med värme och hur effektivt den används. Kurserna har just den systemaspekten gemensamt, men har i övrigt inga förkunskapskopplingar. Samtliga kurser kan läsas enskilt utan att någon av de andra behöver väljas. Och samtliga kurser har dessutom ett lite bredare perspektiv än bara begreppet värme.

Kurser som ingår i paketet (period, kurs samt antal hp inom perioden). Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs kan registreras i UPPDOK (UU) eller LADOK (SLU).
33  Urbana och decentraliserade energisystem 5 hp
41  Energieffektivisering i byggnader - teknik och system, del 1 (5) hp
42  Energieffektivisering i byggnader - teknik och system, del 2 (5)10 hp
43  Bioenergi - teknik och system, del 1 (5) hp
43  Fjärrvärme – teknik och system, del 1 (5
44  Bioenergi - teknik och system, del 2 (5) 10 hp
44  Fjärrvärme – teknik och system, del 2 (5) 10 hp

51  Energisystemplanering, del 1 (5) hp
51  Solenergi - teknik och system, del 1 (5) hp
52  Energisystemplanering, del 2 (5)10 hp
52  Solenergi - teknik och system, del 2 (5)10 hp

Modern Fysik är förkunskap till Solenergi- teknik och system och
Modern Fysik kan läsas som tillvalskurs under åk 4

Ansvarig för Bebyggelsens energisystem paketet: Annica Nilsson

Se presentation av paketet

Senast uppdaterad: 2021-05-27