Postrar om valbara kurser i årskurs 4 och 5 på energisystemprogrammet

Kärnkraft - teknik och system 10 hp
Hållfasthetslära 5 hp
Vattenkraft - teknik och system 10 hp
Kraftelektronik I 5hp
Energieffektivisering i byggnader - teknik och system 10 hp
Energimarknadsanalys
Miljökonsekvensbeskrivning 5 hp
Bioenergy - Technology and Systems 10 hp
Vindkraft - teknik och system 10 hp
Vågkraft - teknik och system 10 hp
Energisäkerhet i lokala och globala energisystem 5 hp
Framtida nukleära energisystem - analyser och simuleringar 5 hp
Geografiska informationssystem II 5 hp
Fjärrvärme teknik och system 5 hp (av 10 hp)
Logistik 5 hp
Reglerteknik II 5 hp
Mätteknik för energisystem 5 hp
Individ, organisation och ledarskap 5 hp
Empirisk modellering 10 hp
Solenergi - teknik och system 10 hp
Energisystemplanering 5 hp (av 10 hp)
Elkraftsystemanalys 5 hp (av 10 hp)
Batterier och lagring 5 hp
Säkerhetsanalyser inom energisektorn 5 hp
Stora sociotekniska system 5 hp
Generatordesign 10 hp - (postern öppnas med Det susar i säven)
Avancerad solcellsdesign 5 hp
Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (kan ersätta sista året på programmet).
Hållbar utveckling i energibranschen, 5 hp
Projektarbete i energisystem  / Fördjupande projektarbete i energisystem 15 hp
Statistisk maskin-inlärning 5 hp

Tillvalskurser
Nätanslutning av variabla källor 5 hp
Miljöekonomisk översiktskurs 5 hp - kursen kommer att ha undervisningsspråk engelska vt 2021
Tillämpad reaktorfysik 5 hp
Beräkningsvetenskap III 5 hp
Ingenjörsetik 5 hp
Miljörätt 5 hp
Industriell projektledning 5 hp
Projektarbete i energisystem 10 resp 15 hp

Senast uppdaterad: 2021-03-25