Rektorsbeslut avskaffning rätt till förnyat prov i betygshöjande syfte

2020-12-04

Beslut om avskaffning av möjlighet till förnyat prov för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Beslut
Härmed beslutas:

  • att rätten till förnyat prov i betygshöjande syfte tas bort för kurstillfällen som börjar från och med 2021-07-01.
  • att med verkan från den 2021-07-01 upphäva rektors beslut UFV 7303/95 för kurstillfällen som bö1jar från och med 2021-07-01.

Bakgrund
Enligt rektorsbeslut (UFV 7303/95) har studenter rätt till förnyat prov i betygshöjande syfte på kurser som ingår i utbildningsplan för ingenjörsprogram och har betygsskalan 3, 4 och 5. Med tiden har antalet kurser som ingår i studieplaner både för generella program och ingenjörsprogram ökat. Detta innebär att vissa studenter på en kurs har rätt till förnyat prov medan andra inte har det. Studenterna behandlas alltså inte lika. Detta påverkar också lärarnas arbetsmiljö. Operativt sett är det lärarna som ombes behandla studenter i en och samma grupp olika, och sedan försvara agerandet.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor i närvaro av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av utbildningsledare Emma Kristensen. Närvarande därutöver var akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs ordförande Jacob Färneii samt prodekan för utbildning Cecilia Johansson.

Senast uppdaterad: 2021-04-12