Tillgodoräknande

Du har rätt att tillgodoräkna dig utbildning som bedöms motsvara obligatoriska kurser eller moment i ditt program eller som är relevant för din utbildning.

Följ länkarna nedan för att läsa mer vad som gäller för dig beroende på vilket program du läser.

Civil- och högskoleingenjörsprogrammen

När det gäller de tekniska utbildningarna så finns det två typer av tillgodoräknanden:

  • Tillgodoräknande där en kurs ersätter en för examen obligatorisk kurs. Du får då den redan lästa och godkända kursen, och dess antal högskolepoäng, i din examen. 

  • Tillgodoräknande där en kurs inte ersätter en obligatorisk kurs. Detta tillgodoräkande kan göras med flera kurser eller högre antal högskolepoäng än programmets examensregler tillåter – men endast de kurser/högskolepoäng  som ryms inom examenskraven kan tas med i examen. Examenskraven för respektive program anges i programmets utbildningsplan

För att få en kurs tillgodoräknad måste du ansöka om detta genom att fylla i en blankett (se nedan) och lämna in ansökan till din studievägledare eller Studentservice, Ångström. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning fattas av programansvarig eller utbildningsledare.

För tillgodoräknande av del av kurs lämnar du in blanketten till kurskansliet för den institution som är ansvarig för kursen.

Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning kan ta längre tid. Bifoga kopia av kursintyg (transcript of records). Original av kursintyg ska lämnas till examensenheten om de begär att få se det. Bifoga även kursbeskrivningar, kursplaner eller motsvarande som tydligt anger ämne och nivå. Om en kursplan saknas eller är allt för kortfattad kan du bifoga exempel på tentamensfrågor, PM, projektrapporter eller dylikt. Du lämnar din ansökan till din studievägledare. Beslutet fattas och meddelas av examensenheten.

Ytterligare information om tillgodoräknandeav kurs finns i respektive programs utbildningsplan.

Blanketter:

Tillgodoräknande av svensk kurs
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Tillgodoräknande av del av svensk kurs

Tillgodoräknande av utländsk kurs
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator

Program/studier som leder mot en generell examen

Som regel så behöver inte kurser lästa vid svenska lärosäten formellt tillgodoräknas genom inskrivning i studentregistret. Detta sker endast om bedömningen om tillgodoräknande inte är självklar, annars räcker det med att man bifogar kursintygen med sin examensansökan. Din studievägledare kan ge dig svar på huruvida du behöver göra en ansökan om tillgodoräknande eller inte. Man kan också få ett kursmoment tillgodoräknat, det måste då registreras och det sköts på institutionsnivå. Hör med din studievägledare för ev. blankett och rutiner.

När det gäller utländsk utbildning sker alltid ett formellt tillgodoräknande. Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas av Examensenheten. Du ansöker hos Examensenheten men handlingar lämnas in till din studievägledare. Examensenheten tar, efter diarieföring och värdering av studiernas äkthet samt översättning till svenskt högskolepoängsystem, kontakt med programmets studievägledare som bereder ärendet vidare genom kontakt med berörd programansvarig.

Blankett för tillgodoräknande (gäller utländsk utbildning) hittar du här under uu.se/student