Planera din resa!

Det är bra att vara ute i god tid när man planerar ett utbyte. Även själva ansökan kräver god framförhållning. För Fakultets och Institutionsutbyte har deadline 15/2 för utbyte efterföljande läsår (HT22/VT23), logga in och ansök via ansökningsportalen nedan. 

Gå till ansökningsportalen

Mer information om Teknats egna platser och utbytesavtal (på engelska)

Enheten för internationell mobilitet har två ansökningsomgångar för de universitetsgemensamma platserna, en i oktober-november  och en i april-maj beroende på vilken region man vill åka till.

Läs mer om utbytesstudier på Uppsala universitets gemensamma sidor

Oavsett om man har kommit långt i sina funderingar eller precis har börjat tänka tanken är studievägledaren på utbildningsprogrammet man går ett viktigt bollplank längs hela processen. Från funderingar kring värdet av att åka på utbyte, handläggninga av tillgodoräknande efter utbytet och hjälp med att lyfta erfarenheter från utbytet i CV och personligt brev.

Har du generella utbytesfrågor eller specifika frågor om teknatutbyte är det drop in via Zoom varje måndag 16-17.

Alla vägledare på teknat kan också svara på generella utbytesfrågor och tipsa om saker att tänka på, drop-in på zoom varje vardag 12:00-13:00

Deadline för utbytesstudier

Utbyte med teknatfakulteten och dess institutioner under HT22/VT23 ansökan för restplatser är öppen!

Deadline: 15 februari

Efter detta datum kan det i mån av tillgång vara möjligt att söka restplatser.

Ansökan till restplatser VT22 stängde den 15/9 2021. Kontakta respektive institution för mer information om detta.

Här hittar ni inspelningen från informationsmötet om utbytesstudier den 25/9 2020 (länk till YouTube) 

ATT ÅKA UT

Det är inte ovanligt att studenter inom ramen för en projektkurs eller kanske ett examensarbete tillbringar en tid utomlands. Det allra vanligaste är dock att man som student väljer att bredda eller fördjupa sina studier inom ett ämne eller program genom så kallade utbytesstudier. Det innebär att man en eller ett par terminer väljer att studera vid ett universitet som Uppsala universitet samarbetar med. Dessa samarbeten regleras av så kallade utbytesavtal och har ingåtts med lärosäten som Uppsala universitet bedömer uppfyller högt ställda krav på kvalitet och som ur olika synvinklar bedöms vara attraktiva. Både ur strategisk synvinkel men också utifrån studenternas efterfrågan.   

Att som student utnyttja dessa samarbeten är inte bara en garanti för att det är ett erkänt universitet man åker till, det finns många andra fördelar. För det första finns en kontaktperson för avtalet som du kan vända dig till, både i Uppsala och på värd universitetet. Dessutom finns oftast väl tillrättalagda lösningar för olika praktiska frågor som exempelvis boende och försäkringar. Många utbytesavtal är dessutom delar i större program som exempelvis Erasmus eller Nordplus. I dessa fall finns det ofta stipendier som i alla fall till en del kan finansiera utlandsvistelsen. När man reser via ett utbytesavtal ska man vara fortsatt registrerad på hemuniversitetet och betala sin terminsavgift för undervisningen enligt de regler som gäller hemma. Man betalar ingen terminsavgift vid mottagaruniversitetet vilket för de flesta studenterna vid Uppsala universitet alltså innebär att man inte behöver betala någon terminsavgift alls.

VAD FINNS DET FÖR UTBYTESAVTAL?

Uppsala universitet har utbytesavtal med över 400 universitet i runt 50 olika länder. Många av dessa är inte knutna till några särskilda ämnen utan är öppna för alla universitetets studenter (givet att vissa grundvillkor är uppfyllda). Dessa brukar kallas för generella avtal och administreras i regel av Internationella kansliet som är den enhet på universitetet som har det samlade ansvaret för utbytesverksamheten.

Ute på institutionerna finns många forskare och lärare med värdefulla internationella kontakter. Inte sällan leder dessa kontakter till att utbytesavtal tecknas inom det berörda ämnesområde som institutionen ansvarar för. Detta är då ett så kallat institutionsavtal och kontaktpersonen för detta utbyte finns på institutionen.

En tredje typ av avtal finns på en nivå mitt emellan och innefattar flera olika ämnen men inte universitets samtliga ämnen. Ett exempel är avtal med tekniska högskolor som innefattar det utbud som dessa kan erbjuda samtidigt som det bara motsvarar den del av Uppsala universitets utbud som finns på den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Dessa avtal hanteras av fakulteten och kallas då fakultetsavtal.

Utbyten på fakultetsnivå

Utbytesavtalen på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är tecknade med lärosäten som anses intressanta inom teknik och naturvetenskap och täcker oftast ett bredare ämnesområde. Speciellt intressanta kan många av avtalen vara för ingenjörsstudenter då flera av avtalen är direkt riktade mot dessa.
Utbyten på fakultetsnivå för Teknatstudenter (på engelska)

Utbyten på institutionerna

Att åka på institutionsavtal innebär att friheten att välja ämne är begränsad även om man ofta försöker tillmötesgå studentens önskningar så långt det är möjligt. Dessutom kan det ställas krav på tidigare studier inom detta ämne för att kunna utnyttja avtalet. I gengäld kan studenten vara förvissad om att mottagaruniversitetet håller god standard i just det ämne denne ämnar läsa. Dessutom brukar den snävare skrivningen i avtalet innebära att konkurrensen om platserna blir mer begränsad. De flesta av institutionernas avtal är knutna till det s.k. Erasmusprogrammet. Information om utbyten på institutionsnivå hittar du på institutionernas studentsidor:

Universitetsövergripande utbyten

Det finns också ett stort antal avtal tillgängliga för studenter på hela universitetet. Dessa administreras i regel av Internationella kansliet som är den enhet på universitetet som har det samlade ansvaret för utbytesverksamheten. Läs mer om de generella avtalen på universitetets centrala studentsidor


När i utbildningen kan man åka?

En grundregel är att du vid ansökningstillfället ska ha studerat minst en termins heltidsstudier vid Uppsala universitet och vid avresetillfället avklarat heltidsstudier under minst ett läsår. Det kan finnas undantag från denna regel.

I praktiken bestäms också ofta tidpunkten av det egna utbildningsprogrammet. Grundregeln vid utbyte är att man ska tillgodoräkna det man läser utomlands i sin ordinarie utbildning även om det finns viss flexibilitet även i detta.

Inom kandidat- och masterprogrammen går det ofta lätt att tillgodoräkna sig kurser från andra universitet då studieplanen och framförallt examenskraven är mycket flexibla även om det kan finns kurser som är svåra att ersätta med något annat. Inom ingenjörsprogrammen finns det ofta  stort inslag av obligatoriska kurser som man måste ha med i beräkningen. Ofta finns motsvarande kurser att läsa vid partneruniversitetet men det är naturligtvis lättare att hitta valfria kurser. Många studenter väljer därför att åka under de terminer på utbildningsprogrammet där det finns ett stort inslag av valfrihet. En del program är upplagda på så sätt att det finns terminer med enbart valbara kurser just med tanke på att underlätta för studenterna att åka på utbyte, så kallade mobilitetsfönster. Precis som vid Uppsala universitet så har många lärosäten den största delen av sitt kursutbud på engelska på masternivå (undantaget engelsktalande länder). Vill man studera på engelska i ett i ett icke engelsktalande land är man alltså oftast bunden till att läsa kurser på masternivå vilket också sätter en gräns för när utbyte är möjligt.

VAD KAN MAN STUDERA?

Formerna för hur man ska välja sina kurser bestäms av det mottagande universitetet men det kan vara att man läser kurser från deras program eller andra kurser som tillhandahålls för utbytesstudenter. I normalfallet ska också kurserna tillhöra det specifika område som anges i avtalet men ofta finns en stor flexibilitet. Om det är viktigt att man kan tillgodoräkna sig sina kurser i den examen man avser att ta ut, är det viktigt att ha en dialog med sin studievägledare.

Vill du studera utomlands men inte åka bort en hel termin eller ett helt år? I så fall kan sommarkurser vara ett bra alternativ. 

Man kan även göra sitt examensarbete utomlands. Examensarbetet kan genomföras med engelska som arbetsspråk i de flesta länder och processen för detta skiljer sig inte från andra examensarbeten. Vill du samla material och data för din uppsats eller ditt examensarbete i ett utvecklingsland så utlyser Internationella kansliet vid Uppsala universitet ett antal stipendier för Minor Field Studies (MFS). Detta är Sidafinansierade stipendier för svenska studenter vid svenska universitet och högskolor.

Du kan även göra praktik utomlands, läs mer om det på internationella kansliets sidor.

HUR finansierar man utlandsstudierna?

CSN

Du kan söka studiemedel från CSN när du ska studera utomlands. Studiemedel består av bidrag och lån. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar. CSN:s webbplats med information om utlandsstudier

Stipendier

Följande stipendier finns:

  • "Erasmus"-stipendiet för utbytesstudier via Erasmusprogrammet (Europa). Gäller de flesta utbytesprogram inom Europa.
  • Nordplus är ett stipendium som finansierar studenter inom ramen av flera nätverk på där Uppsala universitet är med. NORDTEK är ett nätverk mellan det tekniska högskolorna i Norden. Avtalet är brett och medger studier inom många områden. För civilingenjörsstipendier finns ett stipendium. Nordlys är ett bredare nätverka som inkluderar de nordiska och balitiska länderna. NORDTEK administreras av TekNat och Nordlys av Internationella kansliet.
  • Det finns ett mindre utbud av andra stipendier (såsom MFS). För de generella utbytena annonseras de på respektive regions webbplats. Det kan också vara värt att själv leta reda på udda stipendier.

Praktiska saker Att tänka på

Efter man kommit tillbaka från utlandsstudier och vill få in de kurser man läst i sin examen så ska man ansöka om tillgodoräknande av kurs. Tänk då på att få bevis över avslutade kurser i original, samt annat material som detaljerade kursplaner, kurshandböcker etc. med dig hem.
 

Ansökningsprocedur

  1. Fundera ut till vilket land du vill åka. Titta efter vilka lärosäten som kan vara aktuella med hjälp av information på hemsidorna.
  2. Avtal på institutionerna är ofta skrivna inom ett visst ämne. Du bör förmodligen ha läst lite inom detta ämne för att kunna utnyttja avtalet och dessutom vara beredd att läsa kurser huvudsakligen inom detta ämne.
  3. Använd www.moveonnet.eu för att hitta mer information om de aktuella lärosätena.
  4. När du har fastnat för ett visst lärosäte vänder du dig till kontaktpersonen för det aktuella avtalet för att få mer information.
  5. Ansök för att bli nominerad av Uppsala universitet enligt den procedur som gäller på den aktuella institutionen, fakulteten eller internationella kansliet.
  6. Om du blir nominerad så skall ny ansökan ske till mottagaruniversitetet enligt deras riktlinjer och deadline. Ansökningshandlingarna finns oftast på mottagaruniversitetets hemsida och ska signeras av kontaktpersonen för avtalet här i Uppsala. Mottagaruniversitetet accepterar i regel de nomineringar som gjorts av Uppsala universitet men bedömer studentens behörig till de valda kurserna. Normalt sätt litar de också på att studenten behärskar det undervisningsspråk som gäller men ibland krävs också språktest.
  7. Uppsala universitets kontaktperson för utbytet kan normalt bistå den nominerade med uppgifter om hur man hittar information om lärosätets kurser. Dessutom har denna kontaktuppgifter till motsvarande kontaktpersonen på mottagaruniversitetet.

Deadline - Teknat:s utbyten

15 januari till 15 februari 2022 är ansökan öppen för de flesta utbyten arrangerade inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten gällande läsåret 2022/2023.

15 september 2022 är deadline för att ansöka till eventuella restplaster våren 2023.

Gå till ansökningsportalen

Senast uppdaterad: 2022-06-16